به گزارش پایگاه 598، مرکز آمار ایران اعلام کرد در خرداد ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کل کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۶.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کل کشور ۱۰.۲ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۱۳,۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.۹ درصد) است. مرکز آمار توضیح داده که براساس این آمار، خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۳.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۱۳.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.۹ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۳.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کل کشور به عدد ۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۱.۱درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۵.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری کل کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۱۰.۲ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور مربوط به استان همدان (۱۴.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.۸ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۶.۱ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور ۹.۹ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه (۱۴.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۵.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای روستایی کشور به ۷.۹ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (۴.۷ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۶.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.